Official website of the Balkan Grand Prix

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

BALKAN GRAND PRIX  TOURNAMENT SERIES
OF THE BALKAN CHESS FEDERATIONS FOR 2009


Minutes, signed by representatives of the organizers of 5 tournaments, included in the „Balkan Grand Prix” series for 2009.

The tournaments are as follows:

No FED Place Period
1. BIH Sarajevo 12 – 18. 05.
2. MNE Cetinje 09 – 17. 08.
3. ROM Jassy 19 – 25. 08.
4. BUL Sunny Beach 07 – 13. 09.
5. SRB Beograd – Obrenovac 24.11 – 02.12.

1. The tournament from the series should meet the following criteria:
a) The major prize fund should be at least 6 000 EUR (special prizes are not included therein).
b) At least 20 foreign players should take part therein, and minimum 10 of them should have International Grandmaster or International Master titles. This is a way to provide the necessary conditions for acquiring the international titles.
c) The Tournament should consist of 9 rounds minimum, for a period of 7 days minimum.
d) The organizers of each event are obliged to provide free of charge accommodation for 2 representatives of each co-organizer federation from the series. The players should be International Grandmasters or International Masters with a minimum rating of 2400.

2. Each co-organizer federation is to contribute 1 000 EUR into the common fund. This amount is to be transferred to the account of the Bulgarian Chess Federation by 15.04.2009 at the latest.

3. The final tournament from the series shall be based on a system of rounds with 10 participants – one from each federation (at the discretion of the federation) and the first 5 players from the general standing for the five open tournaments from the series, regardless which federation they belong to.


The following points shall be awarded for the general standing:
1. rank – 25 points
2. rank – 20 points
3. rank – 17 points
4. rank – 15 points
5. rank – 13 points
6. rank – 11 points
7. rank – 9 points
8. rank – 8 points
9. rank – 7 points
10. rank – 6 points
11. rank – 5 points
12. rank – 4 points
13. rank – 3 points
14. rank – 2 points
15. rank – 1 point

The points shall be multiplied by a factor, determined according to the scope of the prize fund of each tournament. If the prize fund of the tournament is 10 000 EUR, the points shall be multiplied by factor 1. If the prize fund of a tournament is 8 000 EUR, the points shall be multiplied by 0,8, and if the prize fund of a tournament is 12 500 EUR, the points shall be multiplied by 1,25.
In case of a shared rank in the individual tournaments, the additional indicators for each tournament shall be in force.

4. Each co-organizer country may apply to host the final tournament on the system of round-robin, if being able to meet the following requirements:
a) Full Board and lodging to be provided for all the 10 participants, each accommodated in a separate room in a hotel, classified not less than 3 Star.
b) The prize fund shall be at least 10 000 EUR.
c) The tournament shall be convened in 9 days, one game per day. All the games are to be broadcasted online over the Internet.
d) The final tournament shall be scheduled between 15.12.2009 and 25.01.2010.
The total contribution of 5 000 EUR, made by the co-organizing federations shall be at the disposal of the organizer of the final tournament.
The applicants to host the final tournament shall file their conditions in a sealed envelope by 09.08.2009 at the latest (the beginning of the tournament in Cetinje, Montenegro). The applications shall be received by the Chair of the Balkan Association, who is to take a decision who will be the organizer of the final tournament.

 

„БАЛКАН ГРАН ПРИ“
СЕРИЯ ТУРНИРИ НА БАЛКАНСКИ ШАХМАТНИ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2009 г.

Този протокол е подписан от представители на организаторите на 5 турнира, които влизат във веригата „Балкан Гран При” за 2009 г.
Това са следните турнири:

No FED Place Period
1. BIH Sarajevo 12 – 18. 05.
2. MNE Cetinje 09 – 17. 08.
3. ROM Jassy 19 – 25. 08.
4. BUL Sunny Beach 07 – 13. 09.
5. SRB Beograd - Obrenovac 24.11 – 02.12.

1. Турнирите от веригата трябва да отговарят на следните условия:
a) Основният награден фонд (в него не се включват специалните награди) да бъде минимум 6 000 евро.
б) Да бъде осигурено участието на най-малко 20 чуждестранни състезатели, от които най-малко 10 да имат звание международен гросмайстор или международен майстор. По този начин ще бъдат осигурени необходимите условия за покриване на международни звания.
в) Турнирът да бъде най-малко в 9 кръга и да се провежда най-малко в 7 дни.
г) Организаторите на съответните турнири са задължени да осигурят безплатен пансион за по 2 представители от всяка федерация съорганизатор на веригата. Тези състезатели трябва да бъдат международни гросмайстори или международни майстори с рейтинг не по-малък от 2400.

2. Всяка федерация съорганизатор е длъжна да внесе в общ фонд по 1 000 евро. Тази сума да бъде преведена по сметката на Българската федерация по Шахмат най-късно до 15.04.2009 г.

3. Финалният турнир от веригата ще се проведе по кръгова система при 10 участника – по един от всяка федерация (по нейно усмотрение) и първите 5 от генералното класиране за петте открити турнира от веригата, без значение от коя федерация са те. Точкуването за генералното класиране се извъшва по следния начин:
1. място – 25 точки, 2. място – 20 точки, 3. място – 17 точки. 4. място – 15 точки, 5. място – 13 точки, 6. място – 11 точки, 7. място – 9 точки, 8. място – 8 точки, 9. място – 7 точки, 10. място – 6 точки, 11. място – 5 точки, 12. място – 4 точки, 13. място – 3 точки, 14. място – 2 точки, 15. място – 1 точка.
Точките се умножават по коефициент, който се определя от големината на наградния фонд на всеки турнир. Ако наградният фонд на турнир е 10 000 евро точките се умножават по коефициент 1. При турнир с награден фонд от 8 000 евро точките се умножават с коефициент 0,8, а ако например турнирът е с награден фонд от 12 500 евро, точките се умножават по коефициент 1,25.
В случай на дележ на място в отделните турнири, са в сила допълнителните показатели за всеки турнир.

4. За домакинството на финалния турнир по кръгова система, може да се кандидатира всяка страна съорганизатор, ако е готова да изпълни следните условия:
a) За всички 10 участника трябва да бъде осигурен пълен пансион и самостоятелна стая в хотел с най-малко 3 звезди.
b) Наградният фонд да бъде минимум от 10 000 евро.
c) Турнирът трябва да се проведе в 9 дни, като се играе по една партия на ден. Всички партии трябва да се предават онлайн в интернет.
d) Периода за организиране на финалния турнир трябва да бъде между 15.12.2009 г. и 25.01.2010 г.
Организаторът на финалния турнир разполага с общата вноска от 5 000 евро, направена от федерациите съорганизатори.
Кандидатите за организатор на финалния турнир представят своите условия в запечатан плик не по-късно от 09.08.2009 г. (началото на турнира в Цетине, Черна гора). Те се приемат от председателстващият на балканската асоциация, който същия ден взема решение кой да бъде организатор на финалния турнир.

 

„BALKAN-PRIX“ GRAND-PRIX SERIJA TURNIRA

BALKANSKIH ŠAHOVSKIH FEDERACIJA ZA 2009. GODINU

Ovaj protokol potpisuju predstavnici organizatora pet turnira koji ulaze u „Balkan – prix“ seriju za 2009. godinu.
Ti turniri su sledeći:

Br. FED Grad Termin
1. BIH Sarajevo 12 – 18. 05.
2. MNE Cetinje 09 – 17. 08.
3. ROU Jassy 19 – 25. 08.
4. BUL Sunčev breg 07 – 13. 09.
5. SRB Beograd - Obrenovac 24.11 – 02.12.

1. Potpisnici su saglasni da turniri ispunjavaju sledeće uslove:
a) Da minimalan nagradni fond bude 6.000 Evra za osnovne nagrade (ne uključujući specijane nagrade)
b) Da bude ispunjen uslov od najmanje 20 inostranih učesnika, od kojih su 10 velemajstori ili internacionalni majstori, kako bi se mogle osvajati norme za međunarodne titule
c) Da turnir ima najmanje 9 kola, i da traje najmanje 7 dana
d) Da organizator obezbedi besplatan pansion za po 2 igrača iz svake Federacije-organizatora. Ti igrači moraju biti velemajstori ili internacionalni majstori sa rejtingom 2400 ili većim.

2. Svaka Federacija-organizator dužna je da u zajednički Fond uplati 1.000 Evra preko računa Bugarske šahovske federacije, najkasnije do 15. aprila 2009. godine.

3. Finalni turnir ima 10 učesnika. Po jednog učesnika daje svaka od 5 Federacija prema sopstvenom izboru (plasman ili delegiranje), a broj do 10 igrača popunjava se po ukupnom plasmanu ostalih učesnika, bez obzira iz koje su Federacije.
Bodovanje se vrši na sledeći način:
1. mesto – 25 bodova, 2. mesto – 20 bodova, 3. mesto – 17 bodova. 4. mesto – 15 bodova, 5. mesto – 13 bodova, 6. mesto – 11 bodova, 7. mesto – 9 bodova, 8. mesto – 8 bodova, 9. mesto – 7 bodova, 10. mesto – 6 bodova, 11. mesto – 5 bodova, 12. mesto – 4 boda, 13. mesto – 3 boda, 14. mesto – 2 boda, 15. mesto – 1 bod.
Bodovi se množe koeficijentom, zavisno od jačine, tj. nagradnog fonda turnira. Na turniru sa nagradnim fondom od 10.000 Evra, svi bodovi se množe koeficijentom 1, dok se na primer, na turniru sa nagradnim fondom 8.000 Evra svi bodovi množe koeficijentom 0,8, a na turniru sa nagradnim fondom od 12.500 Evra, sa koeficijentom 1,25.
Kriterijumi kod deobe mesta i ostali detalji biće određeni pravilnikom takmičenja.

4. Za organizaciju finalnog turnira može konkurisati svaka Federacija, član asocijacije, u predviđenoj proceduri za ponudu, uz uslov da ispuni sledeće kriterijume:
a) Za svih 10 učesnika turnira treba da bude plaćen pun pansion u jednokrevetnoj sobi u hotelu najmanje 3*
b) Minimalan nagradni fond iznosi 10.000 Evra.
c) Turnir mora trajati 9 dana (1 kolo dnevno) i sve partije moraju biti prenošene on-line preko interneta
d) Termin za organizaciju finalnog turnira mora biti između 15.12.2009. i 25.01.2010. godine.
Organizator finalnog turnira raspolaže fondom uplaćenim od strane Federacija (5.000 Evra).
Kandidati za organizaciju finalnog turnira prijave podnose u zatvorenoj koverti na dan početka turnira na Cetinju (9. avgusta 2009.) predsedavajućem Balkanske šahovske asocijacije, koji istog dana donosi odluku o organizatoru.

 


About us | Contact us | Terms and conditions | Chess tournaments | Chess games

© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.